НачалоОбщи условия за резервация

1. Резервация за нощувка в къща „Бягство при езерото“ или обявено събитие е възможна по имейл или през формите за контакт в този сайт. Резервацията се гарантира с внасянето на депозит в размер на 50 % от общата цена или цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент (по-малко от 3 работни дни преди началото).

1.1. Събития, лагери, обучения:

 • Във всяка програма „По интереси“ е публикуван краен срок за записване.
 • Обявените цени включват услуги, които се описват за всяка програма по отделно.

2. Цени и плащане

2.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банковa сметка на Травко БГ в Райфайзенбанк АД.

2.2 При резервация се внасят 50% от сумата.

2.3 Доплащане се прави до 3 работни дни преди началото на програмата.

3. Условия за промени и анулации

3.1 Промени по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършват от Травко БГ ако са възможни, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разликата в цената, ако има такава.

3.2 Срокове за отказ:

3.2.1 Без неустойка: до 7 работни дни преди начало на програмата.

  • 3.2.2. С неустойка:

   • от 7 до 3 работни дни – стойността на депозита.
   • по-малко от 3 работни дни – цялата сума.

3.3. При неявяване в деня на започване на програмата или отказ по време на самата програма, поради лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Травко БГ удържа 100 % от сумата.

4. Права и задължения на Травко БГ

4.1. Травко БГ се задължава да предостави услугите, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.2. Травко БГ има право да откаже предоставянето на услуга, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове.

4.3. Травко БГ си запазва правото да отмени провеждането на дадена програма като информира за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно до 3 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:

4.3.1. Не е набран необходимия минимален брой участници.

4.3.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Травко БГ не носи отговорност за неизпълнението на програмата като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени суми.

5. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на услугите.

5.2. При програми извън България да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, пълномощни, визи и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

5.3. Да спазва законите в страната, в която се осъществява програмата, като отговаря лично за постъпките си.

5.4. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

5.5. Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на Република България. В този случай Травко БГ може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок не по-късно от 10 дни преди началната дата да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, като се задължава да заплати на Травко БГ всички дължими суми (ако има такива), свързани с тази промяна. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и е изцяло съгласен с условията на програмата.

5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прави промени и анулации според т. 3 от тези условия.

6. Отговорност на страните

6.1. Травко БГ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на програмата, поради независещи от него обстоятелства, а именно:

6.1.1. Забавяне на самолетни полети поради технически или метеорологични причини.

6.1.2. Непреодолима сила (природни бедствия, стачки, затворени граници и др.).

6.1.3. Анулация или прекъсване на участие по лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.1.4. Загуба или повреда на багаж по време на пътуването.

6.1.5. Недопускане от страна на митническите и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.

6.2. Травко БГ не носи отговорност в случаи на невъзможност за изпълнение на програмата, ако причините за това се дължат на:

6.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.2.2. Действия на трето лице, несвързано с обявената програма, които не могат да се предвидят или избегнат.

6.2.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Травко БГ и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

6.3. Отговорността на Травко БГ във всички случаи на неточно или непълно изпълнение не може да превишава платената от Потребителя обща цена на програмата.

7. Спорове и рекламации

7.1. В случай, че по време на програмата се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно, единствено и само в писмена форма, да уведоми Травко БГ с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7.2. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към Травко БГ в писмен вид, не по-късно от 3 работни дни след крайната дата на пътуването.

7.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Травко БГ.

7.4. Травко БГ се задължава в срок от 14 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. Изменения, ред за изменения и прекратяване на участие

8.1. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Споразумение-декларация.

8.2. Изменение или уведомление за прекратяване на Споразумението се извършва в писмена форма.

8.3. При изменение на Споразумението задълженията на страните се запазват в изменен вид.

8.4. При прекратяване на Споразумението задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

8.5. Всички спорни въпроси във връзка със Споразумението се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.

Кои сме ние

Намираме се на язовир Студен кладенец. Имаме къща за гости и база за водни спортове, в които организираме турове с каяци, колела и летни лагери. ВИЖ ТУК

Напиши отзив

Всяка добра дума има значение

Close

Общи условия за резервация

  Попълни и изпрати. Задължителните полета са маркирани със *   Форма за запитвания и допълнителни въпроси към програмата. Задължителните полета са маркирани с *